Foreningens vedtægter

§ 1

Foreningens navn er Rønne Theaters Venneforening

§  2

Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune. Foreningens adresse er c/o den til enhver tid siddende formands adresse.Hjemstedet kan kun ændres gennem vedtægtsændringer.

§  3

Foreningens formål er at fremskaffe midler til fremme af moderniseringen af Rønne Theater til glæde for publikum og kunstnere, samt at udbrede kendskabet til og anvendelsen af Danmarks ældste skuespilhus,dets historie og betydning.

§  4

Ved  foreningens stiftelse består formue af kr.34.588,10, hvilket beløb hidrører fra indtægterne fra en ekstra forestilling af sommerrevyen " Mågen letter".

§  5

Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, virksomheder, institutioner og andre juridiske personer, der ønsker at støtte foreningens formål, medmindre bestyrelsen skønner at medlemskabet kan blive til væsentlig ulempe for foreningens virksomhed. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen. Foreningen fører kartotek over medlemmernes navne og adresser.

§  6

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.Bestyrelsen sørger for at foreningens fulde navn oplyses, når der indgås aftaler på foreningens vegne. Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§  7

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 til 9 medlemmer efter generalforsamlingens nærmere bestemmelser.Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at mindst 3 og højst 4 vælges i lige år og højst 5 vælges i ulige år.

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en kasserer og en sekretær.

Bestyrelsen kan endvidere vælge et forretningsudvalg bestående af 3 personer

Bestyrelsen påser at forretningen drives i overensstemmelse med den gældende lovgivning.

§  8

Generalforsamlingen indkalder ved almindeligt brev eller elektronisk post til hvert medlem. Der indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 3 måneder efter udløbet af regnskabsåret

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1.  Valg af dirigent

2.  Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3.  Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning 

4.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab

5.  Forslag til kontingent for det følgende år.

6.  Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

7.  Valg af medlemmer til bestyrelsen.

8.  Valg af revisor

9.  Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal indgives skriftligt til bestyrelsen senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det skriftligt forlanges af 1/10 af medlemmerne.

§  9

Foreningens regnskabsår er fra 01.01 til 31.12. Regnskabet består af driftsregnskab, status og bestyrelsens årsberetning.

Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor,der i sin revisionspåtegning skal udtale sig om hvorvidt modtagne midler synes anvendt efter formålet

§  10

Vedtægtsændring kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der skal afholdes med mindst 4 ugers mellemrum.

§  11

Både over bestyrelsesmøder og enhver generalforsamling føres protokol.

§  12

Ved foreningens opløsning anvendes formuen i overensstemmelse med foreningens formål efter generalforsamlingsindstilling.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. april 2003

 

Print siden

Toppen af siden